Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Връзка между баланса и кръгооборота на капитала


Връзка между баланса и кръгооборота на капитала

на предприятието. Изменение на баланса под влияние

на стопанските операции.Прилагането на счетоводния баланс като елемент на счетоводния метод към капиталовия оборот означава разглеждане на стопанските операции от дейността на предприятието през призмата на двустранното балансово счетоводно третиране на капитала. Стопанските операции от капиталовия оборот са многобройни и разнообразни по съдържание. Процесите, към които те се отнасят са свързани със снабдяването, производството, реализацията и едновременно с това се осъществява използване на капитал, възвръщане и акумулиране на печалба или декапитализация от загуба. За да се осъществи текущото счетоводно отчитане е необходимо:

Да се разкрие връзката на отделните стопански операции със счетоводен баланс, респективно с двустранното счетоводно третиране на капитала, защото ако създаваме показатели за капиталовия оборот при текущо счетоводно отчитане, те се явяват в динамично балансово равновесие, защото отразяването и опознаването, както на имущественото финансово състояние, така и на дейността, става счетоводно, а вече е известно, че на реалните обекти, предмет на счетоводно отчитане, е присъща една обективна балансово-счетоводна структура. Стопанските операции от капиталовия оборот може да се систематизират в четири основни групи от гледна точка на измененията, които те пораждат в капиталите на предприятието – СК и ПК. Това са:

  1. Стопански операции, свързани с прилив на капитал – при учредяването има формиране на капитал и след това при много стопански операции се наблюдава прилив на капитал, например:

  • Приемане на нов съдружник

  • Сключване на кракросрочен или дългосрочен заем

  • Доставка на стоки на кредит

  • Начисляване на лихви от отпуснати от нас заеми на фирми

  • Получено съобщение, че ни начисляват комисионна за извършени услуги

  • Начислени заплати на персонала срещу вложен труд

  • Други

Независимо от различния икономически характер на отделните операции, всички те водят до увеличение на капитала, а капиталът счетоводно отразява двуаспектно активите според имуществената форма и според източника на придобиване. Всяка посочена по-горе операция би следвало да засегне едновременно в посока на увеличаване в равен размер пасива и актива на баланса. Защо в равен размер? Има ли връзка между измененията, породени от отделна стопанска операция и каква е тя? Отделната стопанска операция представлява стопанско явление до стопанско явление, а явлението е най-малката частица на всеки процес, следователно стопанската операция е най-малката частица на икономическите процеси; засяга 2 обекта, изменя ги и измененията им са в диалектична връзка по между си, защото всеки процес е подчинен на един обективен закон за причинността.

Всяка стопанска операция поражда промяна, равна по размер, която има посока – измененията са едновременни, но има посока на изменение на връзката!

Следва схема №7

Всяка балансова статия при капиталовия оборот се изменя. Трябва да сме наясно как се изменя в равен размер. Измененията са причинно-следствени.

Всяка стопанска операция може да я представим в двустранна форма: поради едното следва другото, но в равен размер. Всеки елемент от актива и пасива на баланса може да се промени – измененията може да бъдат в ролята на предпоставки и следствия (на схемата това е обозначено със знаците и 0).

Измененията в отделните балансови статии, засегнати от отделна стопанска операция, освен в посочената диалектическа, логическа връзка между тях могат да бъдат изменения в посока увеличаване или намаляване.


Материала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала