stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-04 03:33:27 [path_image] => /ufiles/2/148/154074/vryzka-mejdu-risk-i-dohodnost-1.png [article_excerpt] => ВРЪЗКА МЕЖДУ РИСК И ДОХОДНОСТ /ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ/ 1. Доходност /възвръщаемост/ от инвестирането на капитала Във финансовия мениджмънт е прието да се изчисляват показатели за относителния финансов ефект от използването на единица капитал. Използват се два измерителя: - норма на доходност, която показва д [meta_keywords] => връзка,между,риск,доходност,възвръщаемост,доходност,възвръщаемост,инвестирането,капитала,във [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 154074 [title] => Връзка между риск и доходност [article_page] => 1 [article_html] =>

ВРЪЗКА МЕЖДУ РИСК И ДОХОДНОСТ /ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ/


1. Доходност /възвръщаемост/ от инвестирането на капитала

Във финансовия мениджмънт е прието да се изчисляват показатели за относителния финансов ефект от използването на единица капитал. Използват се два измерителя:

- норма на доходност, която показва дохода, от един лев вложен капитал. За да се осигури съпоставимост, се използва годишна норма на доходност. Използва се за анализ на финансовия ефект от инвестиране в дългови финансови инструменти - съкровищни бонове и облигации. На практика често се представя като доходност в проценти, следователно показва дохода, който се получава от 100 единици / 100 лева/ капитал;

- норма на възвръщаемост, която показва нетния паричен поток / печалба + амортизации/, получаван срещу един лев вложен капитал. Изчислява се като годишна норма на възвръщаемост. Използва се при анализ на финансовия ефект от инвестиране в акции и в реални активи. На практика често се представя като възвръщаемост в проценти и показва нетния паричен поток, който се получава от 100 единици /100 лева/ капитал.

2. Риск и доходност /възвръщаемост/

Доходността /възвръщаемостта/ от инвестициите зависи от техния риск. Общият инвестиционен риск се определя от разпръснатостта на очакваните резултати от инвестицията. Измерва се с показателите "дисперсия" и "стандартно отклонение". Колкото е по- голяма разпръснатостта, толкова по- голяма вероятност има да се получи резултат, който е различен от очаквания. Следователно, инвестицията е по-рискова. Съответно на по- големия риск се получава по- висока доходност /възвръщаемост/. Колкото е по- малка разпръснатостта, толкова по-малка е вероятността да се получи резултат, различен от очаквания. Следователно, инвестицията е с по- малък риск. Съответно на по- малкия риск се получава по- ниска доходност /възвръщаемост/.

Връзката между инвестиционния риск и доходността /възвръщаемостта / от инвестициите е доказана емпирично чрез множество изследвания. Най- представително е изследването, което обхваща данни за пазарните цени на ценните книжа на Нюйоркската фондова борса за период от 1928 година до 2003 година.1

Средногодишна възвръщаемост /доходност/, изчислена като средна аритметична величина:

период акции съкровищни бонове правителствени облигации

1928 - 2003 11,82% 3,90% 5,28%

1963 - 2003 12,10% 6,01% 7,40%

1993 - 2003 12,63% 4,20% 7,76%

Средногодишна възвръщаемост/доходност/, изчислена като средна геометрична величина:


период акции съкровищни бонове правителствени облигации

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154074/vryzka-mejdu-risk-i-dohodnost-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154074/vryzka-mejdu-risk-i-dohodnost-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Симеон Николов [user_id] => 8417 )