Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Връзка на организационната култура с други културни системи


Връзка на организационната култура с други културни системи

Увод

Културата на една организация се изразява в установени, обучавани, споделяни и практикувани идеи, представи, ценности, правила, които определят образците за действие, начина на дейност, моделите на взаимодействие между хората в групите, между групите. Културата на ор­ганизацията определя:

  • поведението на организацията в нейната среда;

  • поведението на хората и групите в организацията.

Културата на организацията е условие за:

  • адекватна организационна политика, стратегия и цели;

  • благоприятна за ефективни действия, дейности и взаимодействия между хората и групите вътрешноорганизационна среда.

От своя страна, културата на организацията е в силна зависимост от многобройни системи, като тези системи са определящи за организацията и представянето на културата й. Организационната култура зависи от жизнения цикъл на организацията, от средата, в която тя работи, от типа на структурата и фирмения мениджмънт и пр.


Корелация на организационната култура с останалите системи

Според авторите, ангажирани с темата, културата на организацията:

  • осигурява модела (образците, практиките, пра­вилата, еталоните, стандартите) за действие, дейност и взаимодействие между хората в групите, между групите в организацията, между организацията и нейната среда;

  • интегрира хората в групи и ангажира групите с организационните задачи, цели и мисия;

  • формира представа и отношение на обществото към организацията.

В този смисъл, културата на организацията може да бъде:

  • институционализирана - писани и приети устави, правилници, културни образци (еталони) за дейст­вие, културни практики (технологии), наредби, за­поведи, процедури за вътрешни и външни взаимо­действия, символи, ритуали и др.п., в които намират израз организационните идеи, представи, ценности;


Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала