Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Въведение в публичните финанси


ВЪВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  1. Публичните блага, като основа на публичните финанси – през последните десетилетия във връзка с триумфът на неолиберализма и залезът на Кейнсиянството към публичния сектор на финансите става все по-приложим подходът на аналогия с частното стопанство. От тази гледна точка се счита и, че както частното стопанство произвежда блага, така и държавното /публичното произвежда специфични такива, а именно държавно управление, отбрана, сигурност, социална защита и прочие. Придобиването на частните блага се извършва въз основа на тяхната цена и е зависима от индивидуалния избор на икономическите агенти. Специфичните блага, произвеждани от държавата, тоест така наречените публични блага се финансират по обществен път (по линията на държавните разходи) като данъците могат да бъдат разглеждани като „цена на публичните блага”. От гледна точка на специфичните характеристики на отделните публични блага и в зависимост от начина им на финансиране публичните блага биват: чисти, смесени, заслужени (мериторични)

    1. Чисти – блага, чието потребление е общо, тоест не може да се персонифицира. Отделните граждани потребяват тези блага без взаимно да си пречат или вредят. При производството и потреблението на тези блага се изискват значителни инвестиционни разходи. Периодът на възвръщаемост е дълъг и е на лице значителен инвестиционен риск. Тези и други характеристики обуславят финансирането на чистите публични блага да е единствено чрез държавния бюджет, тоест основно за сметка на данъците. Примери: държавното управление, отбраната, сигурност.

    2. Смесени – отнасят се блага имащи характеристики и на чисти публични и на частни блага. Смесените блага са блага, чието потребление може в известна степен да се персонифицира, доколкото е възможно това и е икономически целесъобразно. Както и в зависимост от историческа обусловеност и актуални политико-икономически идеи, тези блага се финансират в едно или друго съотношение чрез три изночника: държавният бюджет, от самите потребители (получатели) на благото, посредством потребителски такси и/или осигуровки и от бизнес сектора, посредством облекчения и преференциите в данъчните закони. Към тези блага отнасяме здравеопазването, висшето образование, социално осигуряване. Към смесените блага отнасяме и посещенията в музеи, галерии и други държавни и общински заведения


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала