stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 05:53:53 [path_image] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10.png [article_excerpt] => УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО гр.София КУРСОВА РАБОТА По Демография На тема: Възпроизводство на населението Спец.:Икономика и организация на труда Гр.София Населението на България, една от най-старите държави в света, представлява политическо и социално обединение на съществуващите [meta_keywords] => университет,национално,световно,стопанство,софия,курсова,работа,демография,тема,възпроизводство [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154337 [title] => Възпроизводство на населението [article_page] => 4 [article_html] =>

От социално-културните и психологическите фактори по-голямо значение имат брачността и разводимостта, психологическата нагласа на семействата за броя на децата, репродуктивното поведение на семействата, демографската политика на отделните правителства, регулирането на раждаемостта чрез използването на противозачатъчни средства.

От демогафските фактори с най-съществено значение са: общата раждаемост, тоталният коефициент на плодовитост, нетният коефициент на възпроизводство,коефициентът на брачност и разводимост, средната възраст на жената при сключване на брак и раждане на първото дете, абортите, половата и възрастовата структура на населението, здравната осигуреност на населението, общата и детската смъртност и други.

От политическите фактори силно влияние имат местните и регионалните войни,политическата стабилност на живот в съответните държави, борбата между отделните политически партии и други.

Раждаемостта се промения във времето. Тя е различна за отделните страни. В условията на робовладелския строй раждаемостта е твърде висока. Тя нараства при феодализма, тъй като се подобрява медицинското обслужване, запазват се ранните бракове, чувства се потребност от работна сила.

Раждаемостта на населението на България след Освобождението е ~ 40 промила; с отмиране на патриархалните традиции и социално-икономическо развитие тя намалява и преди Втората световна война е приблизително 25 промила. Тенденцията да намалява продължава-през 1998 г.-7,9 промила, като в градовете е 8,5 промила, а в селата 6,7 промила. Слабо нарастване се забелязва през 1999 г.-8,8 промила, през 2000 г.-9 промила. По този показател България заема последно място в Европа. Причини за трайната тенденция за намаляване на раждаемостта са също и войните 1912-1918 г., урбанизационните процеси след 1960 г. (от селата към градовете), Чернобилската авария, болестите-България държи първи места по заболявания (сърдечно-съдови, ракови и други), влошена екологична обстановка, градски начин на живот, бракове в напреднала възраст и други.

[url] => drugi [cpages] => 21 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стоян Тончев [user_id] => 4509 )