stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-22 02:39:25 [path_image] => [article_excerpt] => Взаимодействие между организмите и средата. В този раздел ще се запознаете с основните принципи на екологията. ЕКОЛОГИЯТА е биологична наука, която се занимава със закономерностите на взаимоотношенията както на организмите със средата, в която живеят, така и между самите тях. В резултат на тези слож [meta_keywords] => имодейвие,между,организмит,среда,имодейвие,между,организмит,среда [cat] => Биология [cat_id] => 12 [scat] => 0 [art_id] => 13076 [title] => Взаимодействие между организмите и средата [article_page] => 1 [article_html] =>

Взаимодействие между организмите и средата.


В този раздел ще се запознаете с основните принципи на екологията. Екологията е биологична наука, която се занимава със закономерностите на взаимоотношенията както на организмите със средата, в която живеят, така и между самите тях. В резултат на тези сложни взаимоотношения, които съществуват непрекъснато между организмите и средата, се изгражда една хармонична система: организмите се приспособяват към средата, но и средата се изменя под влияние на организмите.

С изучаването на основните екологични закономерности вие ще разберете, че всяка промяна на средата непременно води след себе си изменение на начина, по който организмите се приспособяват към нея. Така също всяко изменение на числеността и качеството (видовото разнообразие) на организмите води до изменение на средата.

Особено важно е да вникнете в същността на екологичното равновесие в природата. Да разберете, че то се крепи на взаимоотношенията среда организми.

Добре усвоените екологични закономерности ще ви дадат основа за разбиране на същността и смисъла на опазването на природната среда.

При осъществяване на взаимодействието между организмите и средата, при което както първите, така и средата се изменят, протичат процеси, които са предмет на изучаване на други науки. Някои от тях са биологически, други не са. Например при измененията, които настъпват в организмите в резултат на непрекъснатата им адаптация, се изменя протичането на редица физиологични процеси. Те, както е известно, са предмет на изучаване на физиологията. Промяната на средата и на взаимоотношенията между организмите изменят поведението на животните. То е предмет на изучаване на етологията. Измененията в протичането на процесите се отразяват върху химическата им страна. Това е предмет на изучаване на биохимията, а тя е тясно свързана с химията и физиката.

Така можем да продължим още дълго и да установим, че екологията, която изучава взаимоотношенията между организмите и средата, е тясно свързана с редица други науки. Особено важно е да се отбележи тясната връзка на екологията с математиката и информатиката. Благодарение на тези две науки стана възможно да се създават математически модели както на отделни процеси, така и на цялостни взаимоотношения, а оттам да се прогнозира развитието на процесите или взаимоотношенията. Екологията е биологическа наука, която стои на границата между биологията и множество други небиологически науки. Така можем да си обясним защо за своя я смятат и архитекти, и лесовъди, и химици, и физици, и урбанисти и пр., и пр.

[url] => biologiq [cpages] => 1 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мила Миленова [user_id] => 19043 )