Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

З-не Обща гражданска отговорност


З-не Обща гражданска отговорност

З Гражданска отговорност е правнозащитна., гарантира правната защита на з-ните по граждански искове. Принадлежи към имущественото з-не, но като обща з-ка на имущество, поради което се отличава от останалите имуществени з-ки. Договорът за гражданска отговорност покрива гражданскоправното задължение за възмездяване на дадена щета или повреда, възмездява плащането. Особеност на З е и това, че реалната граница на отговорността предварително не може да бъде известна, а следва да се определя на емпирична основа., също така тук з-телния случай настъпва чр. чисто юридически факт.

Видове:

1) З Отговорност за продукти: в случаите, когато доставените продукти не отговарят на изискванията на пазара, възниква въпросът за носене на отговорност за причинените щети от дефектни продукти. Чр. з-нето на отговорността за продукти се гарантират бъдещите плащания на з-ния, което осигурява и вземанията на пострадалите трети лица. Сериозен аргумент е фактът, че не се з- самият продукт, а се з- покритието на виновно причинените щети на трети лица като последиците от неговата употреба или консумация. Необходимостта от з-нето на отговорността за изделия се обуславя в много случаи и от катастрофичния х-тер на щетите, т.е. че р-ра на исковете за обезщетения от приозводителя може да достигне и надвиши печалбата от търговската сделка. От з-телен аспект договорната гаранция е отговорност, приета от производителя, продавача или доставчика на продукта по договорен път, т.е. гаранцията има договорен произход. При интерпретацията на това определения тр да се има предвид, че гаранциите биват фактически и предполагаеми. Фактическата гаранция се изразява в описание и към нея се отнасят брошурите, рекламните материали... Предполагаемата гаранция е изградена на принципа, че всеки продукт има определена годност., отговаря на дадено качество и има определен стандарт. Съществен момент при отговорността за изделие е утвърждаването на стриктната отговорност за дефектните продукти в съдебната практика. За изплащане на обезщ-е се изисква да се докаже:-първо, че производителя дължи задължение за грижа на ищеца., второ, че производителя е в нарушение на тази грижа., трето, че има причинна връзка м-у нарушеното задължение на ответника и повредата на ищеца., и четвърто, че претърпените повреди от ищеца са предвидими последици на нарушение на производителя. Субекти на З са различни физически и юридически лица, които могат да се представят в две основни групи: 1-производители на продукти и 2-търговски организации.

З-телно покритие: З по същество е възмездяване на з-ния за отговорността му по закон за щети или повреди на трети лица, произтичащи от продадени или доставени им дефектни продукти. Същественото тук е , че з-телят не възмездява щети на самия продукт, а причинените щети на самите трети лица или тяхното имущество от дадения продукт. Оттук следва, че не се з- качеството на продукта. Съществен момент при тази З е нейното разграничаване от общата гражданска отговорност-критерии: моментът, когато продуктите са напуснали помещенията на з-ния., гактът дали по време на настъпване на з-телния случай продуктът е бил в дефектно състояние., в дадения случай отговорността се носи от з-теля.

При този вид з-не за целесъобразно се счита като база да се използва ст-стта на изделията. Тъй като тяхната ст-ст е променлива величина и последиците от настъпването на з-телните случаи са тежки се препоръчва да се работи с уредима прения, която създава възможност за регулиране на премийния приход на з-теля.

Времетраене на З: договаря се м-у з-ния и з-теля

2) З Професионална отговорност на лекаря и болницата: тя е професионалната отговорност на специалиста при упражняването на дадена професия. Професионалната З на лекаря и болници осигурява з-телна защита-изплащане на обезщ-е поради небрежно лекуване на болния. Отговорността на з-теля при тази З, както при всички з-ки на отговорност, обикновено е лимитирана чр. единичен и агрегатен лимит. Единичния лимит е по отношение на всеки един з-телен случай, а агрегатния лимит е лимит за периода на з-ката-обикновено една з-телна година. За калкулирането на премията при този вид З важат принципите за калкулирането на премията в з-нето.

3) З Отговорност на работодателя: създадена е да протектира законната отговорност на работодателя към всяко наето от него по трудов договор лице за изпълнение на съответна дейност. Обикновено отговорността на з-теля по тази З е лимитирана. Тази З може да де прилага самостоятелно или като част от други з-ки. Тази З е доброволна и при нея могат да се договарят и допълнителни покрития.


Материала е изпратен от: Александър
Изтегли материала