Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Задача по счетоводство


4. На 12.05. съгласно искане за нуждите на основната дейност са употребени материали а стойност 450 лв.

Д-т сметка Разходи за материали 450

К-т сметка Материали 450

Д-т сметка Разходи за основна дейност 1000

К-т сметка Разходи за материали 1000

5. На 20.05. 200х г. са начислени работни заплати на работещите в основната дейност 1000 лв. Върху сумата на заплатите са пресметнати и начислени дължимите осигурителни вноски за социално и здравно сметка на предприятието (30 %) и персонала (10%). Същият ден заплатите са изплатени от касата, съгласно РКО.

Д-т сметка Разходи за заплати 1000

К-т сметка Персонал 1000

Д-т Сметка Разходи за основна дейност 1000

К-т сметка Разходи за заплати 1000

Д-т сметка Разходи за социално осигуряване 300

К-т сметка Задължения за социално осигуряване 300

Д-т Сметка Разходи за основна дейност 300

К-т сметка Разходи за социално осигуряване 300

Д-т сметка Персонал 100

К-т сметка Задължения за социално осигуряване 300

Д-т сметка Персонал 900

К-т сметка Каса 900


6. На 28.03. 200х г в основното производство е произведена готова продукция със себестойност 880 лв. Продукцията е заприходена в склада, съгласно складова разписка.

Д-т сметка Продукция 880

К-т сметка Разходи за основна дейност 880

7.На 30.05. 200х г. е продадена готова продукция с продажна цена 740 лв. Сумата е постъпила в касата на предприятието. Себестойността на продадената продукция е 620 лв. Установен е финансовият резултат от сделката.

Д-т сметка Каса 740

К-т сметка Приходи от продажби 740

Д-т сметка Приходи от продажби 620

К-т сметка Продукция 620

Д-т сметка Приходи от продажби 120

К-т сметка Печалба от текущата година 120

8 На 31.03 200х г. със средства от разплащателната сметка е изплатен ползвания банков заем в размер на 800 лв.

Д-т сметка Получени заеми 800

К-т сметка Разплащателна сметка 800

Моля, отговорете на следните въпроси:

  1. Елементите на метода на счетоводната отчетност са:

Документиране, инвентаризиране, оценяване, калкулиране, система на счетоводните сметки и способ на двойното записване, счетоводен баланс и сводка на отчетните данни

  1. Изяснете същността на счетоводния баланс като счетоводен способ

Способ за икономическа групировка и периодично обобщено представяне в парично изражение на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определен момент


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала