Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Задача по счетоводство


  1. Какво представлява “Системата на счетоводните сметки” ?

способ за икономическа групировка, текущо отчитане и контрол на обектите на отчитане и измененията в тях под влияние на стопанските операции.

  1. Какво представлява инвентаризацията като счетоводен способ:

Способ за подготовка и фактическа проверка на количествените и стойностни параметри на активите и пасивите на предприятието към определен момент, съпоставянето им със счетоводните данни и установяване на евентуалните разлики

  1. Дайте определение за “Актив”.

Придобит и контролиран от предприятието ресурс, в резултат на сделки и други минали събития от използването на който се очаква бъдеща икономическа изгода


  1. Изяснете кореспонденцията на сметките. Посочете видовете счетоводни статии:

Кореспонденцията на сметките показва коя сметка следва да се дебитира и коя следва да се кредитира за отразяването на дадена стопанска операция. Счетоводните статии биват прости, при които се дебитира една и се кредитира една счетоводна сметка и сложни, при които се дебитира една, а се кредитират две или повече сметки или се дебитират две или повече, а се кредитира само една сметка

  1. Изяснете същността на оборотната ведомост. Посочете видовете оборотни ведомости!

Способ за обобщаване и проверка на записванията по счетоводните сметки. Бива оборотна ведомост на синтетичните сметки и оборотна ведомост на аналитичните сметки


8.Изяснете същността и предназначението на годишния финансов отчет на предприятието

Съвкупност от определени показатели, характеризиращи имущественото и финансово състояние на предприятието, реализирания финансов резултат и измененията в паричните потоци и собствения капитал за определен период от време. Ползва се от всички заинтересовани лица (потребители на информация) за вземането на решения, имащи най-често инвестиционен характер

9.Какъв е предметът на счетоводството?

Имуществото на предприятието и неговите изменения в резултат на стопанските операции

  1. Какво представлява собствения капитал?

Паричен израз на величината на онези активи, които са придобити със средства на собствениците


Кредити МЭСИ

0-49 т. – Неудовлетворительно

50-66 т. – Удовлетворительно

67-83 т. – Хорошо

84-100 т. – Отлично

Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала