Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика2. Проверете връзката между трите оценки. Какъв приблизителен извод може да се направи относно разпределението на количеството шампоан в партидата.

При негрупираните данни средната аритметична е 300,1ml, медианата е 300,25ml, а модите – 301,4 и 302,4ml. Обикновено връзката между трите величини може да се изрази със следната формула:

В случая 300,1-3.(300,1-300,25)=300,55.

Виждаме, че 300,55 301,4ml и 300,55 302,4ml, следователно нашето разпределение е много асиметрично.


При групираните данни средната аритметична е отново е 300,1ml, медианата е 300,31ml, а модата – 300,67ml.

Отново изчисляваме: 300,1-3.(300,1-300,31)=300,73ml, т.е. приблизително получаваме стойността на модата, което показва, че при групиране на данните се губи информация.

При сравняване на трите средни величини се получава следното:

300,1300,31300,67 или <Me<Mo, от което може да се направи извода, че асиметрията на разпределението е лява.


3. Определете разсейването на количеството шампоан в партидата чрез пресмятане на оценките:

а) Средно аритметичното /линейното/ отклонение:

Размахът се пресмята като разлика между максималната и минималната стойност от данните R=xmax-xmin

R=304,4-295,7=8,7ml.

Средното абсолютно отклонение се изчислява по формулата

.

3,40

-1,40

2,80

-1,30

-0,40

-0,20

1,30

-1,30

-1,50

2,20

-0,50

-4,30

-3,10

-1,30

-2,70

2,40

0,40

1,50

-2,50

1,70

-2,30

-0,10

-1,60

-1,20

-1,00

-2,30


-2,00

-2,40

-2,30

-0,30

0,20

0,00

3,30

2,50

1,90

-0,60

0,30

3,00

0,10

4,40

-0,20

1,80

-1,00

0,40

0,20

0,50

-0,50

0,90

3,30

2,10


Намираме сумата на абсолютните стойности на тези разлики, която е 78,90ml:

3,40

1,40

2,80

1,30

0,40

0,20

1,30

1,30

1,50

2,20

0,50

4,30

3,10

1,30

2,70

2,40

0,40

1,50

2,50

1,70

2,30

0,10

1,60

1,20

1,00

2,30

2,00

2,40

2,30

0,30

0,20

0,00

3,30

2,50

1,90

0,60

0,30

3,00

0,10

4,40

0,20

1,80

1,00

0,40

0,20

0,50

0,50

0,90

3,30

2,10


Пресмятаме сумата на тези числа и заместваме във формулата ml.


б) Дисперсията:

Дисперсията при негрупирани данни се пресмята по формулата , което означава получените по-горе разлики на всяка единица от средната да се повдигнат на квадрат и тяхната сума да се раздели на броя на случаите. Квадратите са показани в таблицата по-долу.

11,56

1,96

7,84

1,69

0,16

0,04

1,69

1,69

2,25

4,84

0,25

18,49

9,61

1,69

7,29

5,76

0,16

2,25

6,25

2,89

5,29

0,01

2,56

1,44

1,00

5,29

4,00

5,76

5,29

0,09

0,04

0,00

10,89

6,25

3,61

0,36

0,09

9,00

0,01

19,36

0,04

3,24

1,00

0,16

0,04

0,25

0,25

0,81

10,89

4,41


Пресмятаме сумата им и заместваме във формулата ml.

в) Стандартното отклонение.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала