Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Задачи за избираемата дисциплина Компютърно счетоводство


Задачи за избираемата дисциплина

Компютърно счетоводство


Да се съставят счетоводни статии за протеклите стопански операции:


Зад. 1. В стопанско предприятие са извършени следните стоп. операции:

1. Записани са дялови вноски от съдружниците, както следва:

Иван Икономов 4 дяла по 1000000 лв.

Петър Събчев 5 дяла по 1000000 лв.

Георги Петров 7 дяла по 1000000 лв.

2. След 20 дни съдружниците внасят своя дял, както следва:

Иван Икономов 2000000 лв. и материали за 2500000 лв.

Петър Събчев 3000000 лв. и стоп. инвентар за 3000000 лв.

Георги Петров 2000000 лв. и машини за 7000000 лв.


Зад. 2. Удовлетворена е молбата на Иван Икономов съдружник, за напускане на дружеството, който получава в брой 4000000 лв., което е размера на дяловата му вноска, съгласно РКО ...


Зад. 3. Ръководството на дружеството взема решение за сметка на допълнителния капитал да бъде покрита загуба от минали години в размер на 1500000 лв.


Зад. 4. Ръководството на дружеството взема решение за сметка на неразпределена печалба от минали години да се увеличени допълнителния капитал с 3000000 лв. и резервите с 2500000 лв.


Зад. 5. С търговска банка е сключен договор за краткосрочен заем в размер на 900000лв., получен по разплащателната сметка на дружеството. По получения заем са начислени лихви в размер на 10%. Със средствата от заема е погасено задължение към доставчик за 500000 лв. и са закупени материали с дан. ф-ра за 200000 лв., изплатени от разпл. с-ка. Начислените лихви по заема са изплатени от разпл. с-ка. След изтичане на договорения срок краткосрочния банков заем е погасен чрез задължение на клиент, закупил продукция от дружеството.


Зад. 6. Трансформирани са резерви за покриване на загуби от текущата година в размер на 500000 лв.


Зад. 7. Приети са нови съдружници, които са записали дялови вноски в размер на 10000000лв. със срок на погасяване два месеца. След изтичане на договорения срок съдружниците са направили следните вноски:

Сгради 1300000 лв.

Машини 5600000 лв.

Трансп. средства 600000 лв.

Парични средства 2500000 лв.


Зад. 8. Получени са от клиенти 1500000 лв., постъпили по разпл. с-ка на дружеството и с 1000000 лв. е погасен отпуснат краткосрочен заем от обслужващата банка.


Зад. 9. На базата на разрешен и предоставен краткосрочен банков заем са постъпили в разпл. с-ка на дръжеството 12200000 лв. от търговска банка. Със средствата от заема е закупено производствено оборудване за 11000000 лв. с дан. ф-ра. Услугата по


Материала е изпратен от: Йордан Трифонов
Изтегли материала