Неделя, 28- ми Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Икономика на труда

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 3


ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА


1. Същност и видове заетост


Заетостта е понятие за икономическата реализация на работната сила. Тя може да се разглежда на национално и на индивидуално равнище.

На национално равнище заетостта се определя и се оценява чрез използването на три показателя: процент на заетост, коефициент на заетост и коефициент на икономическа активност.

Процентът на заетост на населението се изчислява като съотношение между лицата, които са наети, които са работодатели, самостоятелно заети лица или неплатени семейни работници и общата численост на населението.

Коефициентът на заетост на населението (К) се изчислява кђто съотношение между заетите лица независимо от статуса на тяхната заетост, и числеността на частта от населението, която по действащото трудово законодателство може да осъществява трудова дейност.

Коефициентът на заетост винаги е по-голям от процента на заетост на население. Причината за това е, че и двата показателя имат еднакъв числител, но различен знаменател - по-голям при процента на заетост.

Коефициентът на икономическа активност се определя като съотношение между работната сила, т.е. лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производството на стоки и услуги, и населението на 15 и повече навършени години.

Заетостта на населението може да се разглежда на национално и на индивидуално равнище.

Заетостта на населението на национално равнище може да бъде пълна и непълна.

Пълната заетост е свързана с такова състояние на населението и на икономиката, при което всички лица с частична или пълна трудоспособност, които са в групата на населението над 15-годишна възраст, са заети с трудова или љћќћмическа дейност.

От икономическа гледна точка пълната заетост трябва да се свързва с такова състояние на икономиката, което може да осигури заетост на всички трудоспособни лица, които желаят и търсят платена заетост. Казано по друг начин, пълна заетост има тогава, когато всяко лице, търсещо работа, за много кратко време може да намери желаната от него платена заетост.

Пълната заетост се разглежда като такова състояние на икономиката, при което не всички работоспособни членове на страната, които желаят да се наемат на работа, могат да направят това, но ќ•ЈЎџ•лў• да постигнат платена заетост не надхвърлят естественото равнище на безработицата за страната през дадения период.

Непълната заетост на населението на национално равнище се свързва с такова състояние на икономиката, при което не всички лица на 15 и повече години, които имат пълна или частична трудоспособност и желаят платена заетост, са включени в трудова и/или икономическа дейност. Тя, както и пълната заетост, в съвременните условия се свързва с разчетеното естествено равнище на безработицата. В съответствие с това се счита, че непълна заетост в страната има тогава, когато броят на лицата на 16 и повече години, които търсят, но не могат да намерят работа, надвишава естественото равнище на безработицата.

Заетостта на населението на национално равнище може да бъде ефективна и неефективна.

Ефективната заетост на национално равнище е тази, която при дадените икономически и социални условия осигурява оптимално използване на материалните, трудовите и финансовите ресурси на страната, икономически растеж и по-висок жизнен стандарт на населението. По-големите икономически възможности на страната


Материала е изпратен от: Теодора Тодорова
Изтегли материала