Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

ЗАЯВЯВАНЕ НА МОРСКИ ПРОТЕСТ


ЗАЯВЯВАНЕ НА МОРСКИ ПРОТЕСТ


Заявлението за морски протест се прави от Капитана на кораба ако през време на рейса , прехода и по време на престоя на кей е имало произшествие , което може да е основание за възникване на имуществени претенции към корабособственика.

Капитанът е длъжен да направи заявлението по установения ред.То трябва да се направи в писмена форма и да съдържа описание на фактите на произшествието и взетите мерки от Капитана за запазване на повереното му имущество.Заявяването на морски протест е вменено лично задължение на Капитана като се има предвид това , че морския протест е съществено доказателство за разпределяне на щетите по Обща авария и свързаните с нея застрахователни взаоимоотнишения.Морския протест има за цел да обезпеяи необходимите доказателства , с които ще се защитят интересите на корабособственика.Заявлението за морски протест се прави пред нотариуса в български пристанища , а в чужди пред консула на Република България в съответната държава или пред длъжностното лице определено от законодателството на тази държава.Срока за заявяването на морски протест е 24 часа от пристигането на кораба в първото пристанище ако произшествието е станало на море или от момента на самото произшествие ако то е станало по време на престоя в пристанище.Когато е невъзможно да се спази този срок в заявлението се посочват причините.

Когато има основание да се смята , че станалото произшествие е причинило щети и по товара на борда , то заявлението за морски протест се прави до отварянето на люковете.Отварянето на люковете може да стане преди заявлението само при крайна необходимост - пожар , нахлуване на вода , опасност от потъване.Тези факти на крайна необходимост също трябва да са посочени в заявлението.

За доказване на фактите по заявлението Капитана е длъжен да предостави на нотариуса корабния дневник или заверени от него с подпис и печат извадки.В зависимост от вида на произшествието като доказателствен материал може да се представят и машинен дневник и радиодневник. Съгласно КТМ максималния срок за представяне на тези доказателства е 7 дни след заявяването на морския протест.Гореспоменатите доказателства могат да бъдат приложени и към заявлението на морския протест.

Съответното длъжностно лице на базата на заявлението , представените дневници , разпит на Капитана и по възможност на поне двама свидетели от командния състав съставя Акт за морски протест и го заверява.В Акта за морски протест се отразяват всички факти относно произшествието

Длъжностните лица , пред които се прави заявлението за морски протест не са длъжни да проверяват правилността на направеното заявление и не дават оценка на изложените в заявлението за морски протест факти.

Морския протест е вид доказателство , което трябва да бъде проверявано в съда или арбитража.


Материала е изпратен от: Стоян Керанов
Изтегли материала