Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Здравен мениджмънт
Таблица 1.1. Девет сили / фактори / влияещи на доставката на здравни грижи и тяхното отношения към мениджмънта


Външна сила/ фактор /

Отношение към мениджмънта

1. Плащане на глава, разходни цели, или глобални бюджети за доставка на грижи за определени групи от населението

• Нужда от повишена ефикасност и продуктивност

• Пре-проектиране на доставката на здравни услуги за пациентите

• Създаване на стратегически алианси ; добавящи стойности

• Ускорено нарастване на мрежите и системите

2. Плащане, базирано върху изпълнението

• Информационни системи, свързващи финансови и клинични данни за епизоди на болест и здраве,“клинични пътеки .

• Ефективно осъществяване на ръководните принципи на клиничната практика

• Способност да се демонстрира непрекъснато подобрение на всички функции и процеси на здравния мениджмънт

3. Развитие на нови технологии обхващащи амбулаторното лечение, работното място и домашното лечение


• Разширение целостта на грижите, нужда от нови места за лечение за приспособяване на новите лечебни модалности

• Увеличен капацитет за управление на грижите през организационните граници

• Нови отношения между лекарите и останалите доставчици на здравни грижи

4. Възрастова структура на населението

• Повишени изисквания към първичната здравна помощ, здравето и услугите за повишаване на здравето сред населението на възраст между 65-70 г.

• Повишени изисквания към мениджмънта на здравната помощ за хронично болни, на възраст 75 г. и нагоре

• Предизвикателство към аспектите на управленческата етика, касаещи увеличаване продължителността на живота

5. Повишени етични или културни различия сред населението


• По-големи трудности в разбирането и посрещането на очакванията на пациентите

• Предизвикателство към управлението на все по-разнообразната работна сила в лечебните заведения

6. Промени в снабдяването и обучението на здравни специалисти

• Нужда от градивен подход при посрещане потребностите на населението за подобряване на първичните грижи

• Нужда от компенсиране на липсата от здравни специалисти в някои сфери (физиотерапия, фармация и др.)

• Нужда от създаване на ефективни екипи от специалисти в местата за лечение

7. Болести на обществото (СПИН, наркотици, убийства, "нови изненади")

• Способност за справяне с непредвидимото увеличаване на изискванията към здравната помощ.

• Нужда от увеличена обществена поддръжка на здравните системи и мениджмънт на хроничните грижи

8. Информационни продукти и мениджмънт

• Обучение на здравните кадри в сферата на новите информационни, производствени и управленчески методологии и технологии

• Повишаване координацията между лечебните заведения

• Предизвикателството да се управлява в една все по-променлива среда в резултат на ускорения информационен трансфер

• Предизвикателствата по отношение на конфиденциалността, свързани с новите информационни продукти и управленчески технологии

9. Глобализация и създаване на световна икономика

• Нужда да се управляват мулти-национални и културни третични и четвъртични доставчици на здравни услуги

• Ролята на здравните организации в увеличаването на производителността на труда

• Управление на глобални стратегически алианси, особено в сферата биотехнологиите и разработката на нови технологииМатериала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала