Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Здравен мениджмънтПерспектива

Точки на акцентиране

Принос

Бюрократичен и научен мениджмънт

Ясно формулирани цели; йерархична организация; детайлни спецификации

Осигурява необходимата структура

Човешки взаимоотношения

Упълномощаване на персонала

Необходими за подпома-гане определянето на пълномощията и мотива-цията

Теория за случайността

Структурата се определя от средата, задачите, техноло-гията и непредвидените случаи с които се сблъсква всяко звено

Необходим е гъвкав подход; адаптиране на опита в зависимост от изискванията на ситуацията

Зависимост от ресурсите

Способността да се осигурят необходимите ресурси

Необходими за доказване на избора на доставчик и стойността на ресурсите, чрез осигуряване на сигурни и актуални данни от процесите на здравните грижи за пациентите.

Стратегически мениджмънт

Постигане на съответствие или изравняване между стратегиите на организаци-ите спрямо външната среда, вътрешната структура и възможностите/ потенциала на здравната система/

Необходими за подобря-ване на качеството в съответствие с възможности на здравната организация.

Екология за населението

Външните напрежения породени от средата са определящ фактор за успеха

Подчертаване важността на ролята на външната среда: усилията за подобряване на качеството на здравния продукт не са достатъчни и често безсмислени , ако здравната организация не е добре позиционирана в средата

Институционална теория

Външните норми, правила и изисквания принуждават ЗО да се приспособи с цел получа-ване на легитим-ност; организациите в сходна институционална среда започват да приличат една на друга (т. е. стават изоморфни със средата)


Усилията за подобряване на качеството трябва да се съобразят с регулаторните и акредитиращи органи, както и с обществените очаквания


Таблица 1.5. Организационни перспективи и метафори


Организационни перспективи


Съответни метафори

Класическа бюрократична теория


Машини

Тирани

Школа за човешки отношения


Мозъци

Игрални полета

Психически затвори

Теория за случайността


Биологични организми

Мозъци

Теория за зависимостта от ресурси


Политически системи

Перспектива на стратегическия

мениджмънт


Биологични организми

Холограми

Теория за екология на населението


Биологични организми

Институционална теория


Биологични организми
Фиг. 2.1. Триединство на управленческите роли

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 1. Концептуализирането (моделиране) на ролята на мениджмънта: помага на мениджърите да доловят комплексната действителност, в която работят. Нито един модел не дава отговор на всички въпроси; по-скоро различните модели предлагат различни, но полезни прозрения относно контекста, завършека и функциите на мениджмънта.

 2. Мениджърите трябва внимателно да преценят размера и източниците на властта / формална и неформална /, притежавана от ключовите индивиди или групи в организацията и да осъзнават, кой от тях е предразположен към натиск.

 3. Базирайки се на разбирането за възможностите и дневните програми на индивидите, които вероятно ще бъдат засегнати от обмисляното решение, мениджърът трябва да реши, как тези индивиди да бъдат включени и как да се структурира процесът на вземане на решение, така че техните мнения да се балансират с другите важни перспективи.

 4. Трансформирането на потенциал-ните конфликти в коопериране или сътрудничество изисква от мениджъра да търси общата основа между интересите на различните групи.

 5. Организациите трябва да се адаптират към промените в средата. Те трябва също така да подсигурят входа и ориентират изхода към потребностите на пазара. Следователно ефективният менидж-мънт включва ръководство, което ще смекчи външният натиск върху организацията

на външните отношения, също както и “поддържане на редиците стегнати” отвътре.

 1. Обкръжението на здравните организации е все-по комплексно, бързо променящо се и взискателно. Мениджърите трябва да проектират ефективни процеси и структури, адекватни на външните промени, засягащи организацията, да предвидят техните последици и да решат как трябва да отговори организацията на тези външни фактори на влияние.

 2. Изграждане на консенсус, формиране на коалиции и уреждане на компромиси са дейностите, които стават все по-важни за мениджърите с нарастване броя на външните и вътрешни страни, взаимодействащи си с организацията.

 3. Трудностите, които здравните организации срещат днес, изискват включване в процеса на вземане на решения на представители на властта, мениджмънта, медицинския персонал, функционалните или програмни специалисти. Следователно мениджърите трябва да съставят или да открият възможности за обучение на персонала, при които всички тези групи да се обучават заедно, като екип.

 4. Мениджърите трябва да виждат взаимоотношенията между организа-цията и нейното обкръжение като двупосочна улица. Всеки е в състояние да повлияе на другия в някаква степен. Чрез активно управление на външните отношения, мениджърите трябва да се опитват да направят обкръжението по-благоприятно, или да смекчат външният натиск върху организацията.

 1. Мениджърите трябва да осъзнаят, че възможностите за събиране на данни в лечебното заведение и информационните му системи включват както външна, така и вътрешна информация и изискват интеграция на демографски данни, пазарни данни, цени, степен на използване и данни за качеството.

 2. Формулиране и разясняване на мисията и ценностите на организацията, както и яснота по отношения на поетото направление на работа и промяна са изключително важни ръководни правила. Еднакво важно е и изясняването на това, кои страни са “в борда” и кои не приемат напълно поетият курс.

 3. Мениджърите трябва съзнателно да моделират и действат в съгласие с ценностите, които искат да изградят в организацията. Поведението на сътрудниците, които са в съгласие с тези ценности следва да се окуражава и оценява.

 4. Мениджърското обучение и изграждането на ръководни умения следва да включва, както възможности за изучаване на тенденциите и резултатите в здравеопазването, така и възможности за повишаване на мениджърските умения, особено такива които съдействат за създаването на ефективни интерактивни процеси.

 1. Мениджърите следва да създават форуми в своите организации, на които ръководният екип да обсъжда и дискутира,както новите управленчески идеи, така и убежденията и ценностите, които лежат в основата им.

 2. Мениджърите трябва да осъзнаят и след това да въздействуват върху знанието или върху способността да се изпълняват задачите в организацията, която в бъдеще ще се трансформира от даването на права, вдъхновяването и подпомагането на сътрудниците, към работата в екип.

 3. За да вдъхновява или мотивира, мисията и визията на организацията трябва да бъдат завладяващи в две отношения: 1.) ясно да демонстрират съответствието между поетият курс на организацията и външните изисквания; 2.) позицията и да е ориентирана към успех и мисията й да се откроява, като значима, т. е. да е базирана на подобаващи ценности.

 4. Мениджърите трябва да създадат организационна култура, процеси и структури, такива които да подпомагат ЛЗ да се превърне в една обучаваща се организация, стремяща се непрекъснато към преразглеждане на старите допускания и старите начини на действие.Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала